Dashio
GAW-Subs Chief
Amaterasu
Prekladateľka
Dorren Stark
Prekladateľ
Lulu
Prekladateľka
Reiko
Prekladateľka
Suuki
Prekladateľka
Tsukki
Prekladateľka
Ayamee
Korektorka
Haany
Korektorka
Immortal
Korektorka